Nøgletal

Nøgletal vises på siden Nøgletal og i banneret i toppen af siderne IndholdSlutskemaRessourcer og Indsigt

For begge typer nøgletal har Sigma to generelle funktioner som kan benyttes til at vise information fra kalkulationen:

 • Value – viser værdien af et givent felt (aka en kolonne) for en komponent
 • SumByFilter – viser værdien af et givent felt (aka en kolonne) for en komponent, ud fra et givet sæt af kriterier
Sigma Professional, Sigma Enterprise
begynder øvet avanceret

Nøgletal-siden

Indsæt, Ændre eller Slet nøgletal
1. Åbn siden Nøgletal
2. Klik på knappen Nøgletal button (båndet Nøgletal)
    Dialogboksen Nøgletal instillinger og skabelon åbner sig
3. Klik i en den nøgletalsrække som du vil arbejde fra
4.

Gør eet af følgende:

 • klik på Indsæt for at tilføje en ny, tom række ovenover den markerede række
 • klik på Ændre… for at redigere (eller tilføje ny) Tekst, Formel eller Konstant navn (optional)
 • klik på Slet for at fjerne den markerede række
    Under-dialogboksen Indtast nøgletal #X åbner sig (hvor X er nøgletallets nummer)
5. Gør følgende for at ændre et nøgletal:
  5.1 Klik i feltet Tekst og indtast en beskrivende tekst for nøgletallet
  5.2

Klik i feltet Formel og indtast et af følgende:

 • Value funktionen (se Nøgletalsfunktioner nedenfor)
 • SumByFilter funktionen (se Nøgletalsfunktioner nedenfor)
 • #X (f.eks. #1) for at referere til et nøgletal ovenfor
 • funktioner og/eller referencer kombineret vha. matematisk udtryk
  eks.: 2*( SumByFilter(Totalcost;Category=”Equipment”) + SumByFilter(Totalcost;Category=”Lease”) )
    NOTE
Nøgletal kan indgå i mange matematiske funktioner (addition, subtraktion, multiplikation, division, eksponentiel funktion, kvadratrod etc.)
  5.3 og klik eventuel i feltet Konstant navn for at navngive en konstant, så nøgletallet kan anvendes andre steder i kalkulationen
    ADVARSEL
Nøgletalskonstant-værdien opdateres KUN når Nøgletal-siden er åben
  5.4 Klik på OK for at lukke under-dialogboksen Indtast nøgletal #X sub dialog box (hvor X er nøgletallets nummer)
    Gentag trinnene 3.-5. for hvert nøgletal der tilføjes, redigeres eller fjernes
6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Nøgletal instillinger og skabelon

Nøgletalsfunktioner

Value

Funktion: Value(felt;position)

 • felt : (påkrævet) kolonne i Sigma (se nedenstående tabel)
 • position : (ikke påkrævet) komponentens position – hvis denne udelades anvendes den aktuelt valgte komponent
  Det er muligt at bruge funktionen Find til angivelse af position
 
Eksempler

Value(Quantity; 1.1.1)

returnerer mængden (Quantity) for komponenten i position 1.1.1

Value(SalesPrice)

returnerer salgsprisen (SalesPrice) for den valgte komponent

Value(TotalCost; 0)

returnerer samlet kostpris (TotalCost) for hele projektet

Value(TotalCM; Find (Lagerbygning))

returnerer samlet dækningsbidrag (TotalCM) for komponenten med teksten Lagerbygning

 

Tabel: Sigma-kolonner og korresponderende felt i Value-funktionen
Sigma kolonne (i rækkefølge fra venstre mod højre)
Beskrivelse (hvis nødvendig)
– note
Felt i Value-funktion
Mængde, ureg.
Mængde, ureguleret
QuantityUnregulated
Mængdereg.
Mængderegulering
QuantityRegulation
Mgd Min
Mængde Minimum
– successiv kalkulation
QuantityMin
Mgd Typ
Mængde Typisk
– successiv kalkulation
QuantityTyp
Mgd Max
Mængde Maksimum
– successiv kalkulation
QuantityMax
Mængde Quantity
Prod. Rate
Produktionsrate
ProductionRate
Mængde, ureg. (Abs.)
Mængde, ureguleret (Absolut)
AbsoluteQuantityUnregulated
Mængde (Abs.)
Mængde (Absolut)
AbsoluteQuantity
EP Min
Enhedspris Minimum
– successiv kalkulation
UnitCostMin
EP Typ
Enhedspris Typisk
– successiv kalkulation
UnitCostType
EP Max
Enhedspris Maksimum
– successiv kalkulation
UnitCostMax
Enhedspris UnitCost
Prod. EP
Produktion enhedspris
ProductionUnitCost
Kostpris BaseCost
Samlet EP
Samlet enhedspris
TotalUnitCost
Samlet KP
Samlet kostpris
TotalCost
Samlet KP (Abs.)
Samlet kostpris (Absolut)
AbsoluteTotalCost
Std. afv.
Standardafvigelse
– successiv kalkulation
StdDeviation
S.lign EP
Sammenlign enhedspris
CompareUnitPrice
S.lign Pris
Sammenlign pris
ComparePrice
S.lign Pris (Abs.)
Sammenlign pris (Absolut)
AbsoluteComparePrice
Prisreg.
Prisregulering
Regulation
Dagsv. %
Dagsværdi %
– CLAIMS editions only
MarketValuePercentage
Afskr. %
Afskrivnings %
– CLAIMS editions only
DepreciationPercentage
Dagsværdi
– CLAIMS editions only
MarketValue
Rest %
Restværdi %
– CLAIMS editions only
ResidualValuePercentage
Rest.
Restværdi
– CLAIMS editions only
ResidualValue
Skade %
Skadegrad %
– CLAIMS editions only
DamagePercentage
Skade mgd.
Skadet mængde
– CLAIMS editions only
DamageQuantity
Skade nyværdi
Skadeværdi
– CLAIMS editions only
DamageValue
Skade dagsværdi
– CLAIMS editions only
DamagedMarketValue
Skadegrundlag ny.
Skadegrundlag for nyværdi
– CLAIMS editions only
DamageBase
Skadegrundlag dag.
Skadegrundlag for dagsværdi
– CLAIMS editions only
DamageBaseMarketValue
Lovl. %
Lovliggørelse %
– CLAIMS editions only
LegalizationPercentage
Lovl.
Lovliggørelse
– CLAIMS editions only
Legalization
Service EP
Service enhedspris
ServiceUnitPrice
Service Pris ServicePrice
Tid pr. enh
Tid per enhed
TimePerUnit
Total tid TotalTime
Automatisk Omkostningstillæg 1
– muligvis omdøbt til Sociale tillæg
ImputedCost1
Automatisk Omkostningstillæg 2
– muligvis omdøbt til Adm tillæg
ImputedCost2
Automatisk Omkostningstillæg 3 ImputedCost3
Automatisk Omkostningstillæg 4 ImputedCost4
Automatisk Omkostningstillæg 5 ImputedCost5
KP m. tillæg
Kostpris med tillæg
CostInclImputed
KP m. tlg (Abs.)
Kostpris med tillæg (Absolut)
AbsoluteCostInclImputed
Automatisk Salgspristillæg 1
– muligvis omdøbt til Avance
ImputedCM1
Automatisk Salgspristillæg 2 ImputedCM2
Automatisk Salgspristillæg 3 ImputedCM3
Automatisk Salgspristillæg 4 ImputedCM4
Automatisk Salgspristillæg 5 ImputedCM5
Automatisk Rabat 1 DBRESDISCOUNT1
Automatisk Rabat 2 DBRESDISCOUNT2
Automatisk Rabat 3 DBRESDISCOUNT3
Automatisk Rabat 4 DBRESDISCOUNT4
Automatisk Rabat 5 DBRESDISCOUNT5
DB
Dækningsbidrag (aka manuelt DB)
ContributionMargin
Omf. DB
Omfordelt dækningsbidrag
ReallocatedCM
Afrunding Rounding
Salgs EP
Unit Sales Price
UnitSalesPrice
Salgspris SalesPrice
Salgspris (Abs.)
Salgspris (Absolut)
AbsoluteSalesPrice
Samlet DB
Samlet dækningsbidrag
TotalCM
Samlet DB (Abs.)
Samlet dækningsbidrag (Absolut)
AbsoluteTotalCM
Samlet DG
Samlet dækningsgrad
TotalCR
Prio.
Prioritet
– successive estimating
Priority

 

SumByFilter

Funktion: SumByFilter(felt;filter;position;valgmuligheder)

 • felt : (påkrævet) kolonne i Sigma (se nedenstående tabel)
 • filter : (påkrævet) De felter som ønskes benyttet som filter for funktionen angives som feltnavn=”værdi” eksempelvis Category=”løn”
  Det er tilladt at anvende * som angivelse af valgfrie tegn.
  Det er muligt at benytte flere kriterier – disse skal angives i kantede paranteser som følger [feltnavn1=”værdi1″;feltnavn2=”værdi2;feltnavn3=”værdi3″], eksempelvis [Category=”løn”;Text=”arbejdsmand”;Operation=”murer”].
  Det eller de feltnavn(e) som ønskes benyttet som filter vælges fra nedenstående liste:

   

   • Number (Nummer)
   • Text (Tekst)
   • CF.Field ID (Ekstrafelt Field ID, se Data > Ekstra felter > ID-kolonnen)
   • Operation (Aktivitet)
   • Category (Kategori)
   • Unit (Enhed)
   • Note
   • Currency (Valutakode)
   • ProductionUnit (Produktionsenhed)
 • position : (ikke påkrævet) position på komponent – hvis denne udelades anvendes den aktuelt valgte komponent
  Det er muligt at bruge funktionen Find til angivelse af position
 • valgmuligheder : (ikke påkrævet) angiver hvorvidt udeladte komponenter og komponeter af typen alternativ skal medregnes
  Valgmulighederne angives som [valgmulighed1;valgmulighed2] –
  valgmulighederne er : 

   

  • IncludeAlternative : inkluder komponenter af typen Alternativ 
  • IncludeDisabled : inkluder deaktiverede (udeladte) komponenter

 

Eksempler

SumByFilter(Quantity; Text=”søm”)

returnerer den samlede mængde (Quantity) af søm under den aktuelle position

SumByFilter(SalesPrice; [Category=”Materialer”; Operation=”støbning”];0)

returnerer salgsprisen for materialer med aktiviteten (Operation) er støbning for hele projektet

SumByFilter(TotalCost; [Number=”1000″; CF.Account=”200*”];1.1;[IncludeDisabled])

returnerer samlet kostpris (TotalCost) for komponenter hvor nummerfeltet (Number) indeholder 1000 og ekstrafeltet Konto (CF.Account) starter med 200, under position 1.1, inklusiv udeladte komponeter (IncludeDisabled)

 

Tabel: Sigma-kolonner og korresponderende felt i SumByFilter-funktionen
Sigma kolonne (i rækkefølge fra venstre mod højre)
Beskrivelse (hvis nødvendig)
– note
Felt i SumByFilter-funktion
Mængde, ureg.
Mængde, ureguleret
QuantityUnregulated
Mgd Min
Mængde Minimum
– successiv kalkulation
QuantityMin
Mgd Typ
Mængde Typisk
– successiv kalkulation
QuantityTyp
Mgd Max
Mængde Maksimum
– successiv kalkulation
QuantityMax
Mængde Quantity
EP Min
Enhedspris Minimum
– successiv kalkulation
UnitCostMin
EP Typ
Enhedspris Typisk
– successiv kalkulation
UnitCostType
EP Max
Enhedspris Maksimum
– successiv kalkulation
UnitCostMax
Enhedspris UnitCost
Kostpris BaseCost
Samlet EP
Samlet enhedspris
TotalUnitCost
Samlet KP
Samlet kostpris
TotalCost
S.lign EP
Sammenlign enhedspris
CompareUnitPrice
S.lign Pris
Sammenlign pris
ComparePrice
Dagsværdi
– CLAIMS editions only
MarketValue
Rest.
Restværdi
– CLAIMS editions only
ResidualValue
Skade mgd.
Skadet mængde
– CLAIMS editions only
DamageQuantity
Skade nyværdi
Skadeværdi
– CLAIMS editions only
DamageValue
Skade dagsværdi
– CLAIMS editions only
DamagedMarketValue
Skadegrundlag ny.
Skadegrundlag for nyværdi
– CLAIMS editions only
DamageBase
Skadegrundlag dag.
Skadegrundlag for dagsværdi
– CLAIMS editions only
DamageBaseMarketValue
Lovl.
Lovliggørelse
– CLAIMS editions only
Legalization
Service EP
Service enhedspris
ServiceUnitPrice
Service Pris ServicePrice
Tid pr. enh
Tid per enhed
TimePerUnit
Total tid TotalTime
Automatisk Omkostningstillæg 1
– muligvis omdøbt til Sociale tillæg
ImputedCost1
Automatisk Omkostningstillæg 2
– muligvis omdøbt til Adm tillæg
ImputedCost2
Automatisk Omkostningstillæg 3 ImputedCost3
Automatisk Omkostningstillæg 4 ImputedCost4
Automatisk Omkostningstillæg 5 ImputedCost5
KP m. tillæg
Kostpris med tillæg
CostInclImputed
Automatisk Salgspristillæg 1
– muligvis omdøbt til Avance
ImputedCM1
Automatisk Salgspristillæg 2 ImputedCM2
Automatisk Salgspristillæg 3 ImputedCM3
Automatisk Salgspristillæg 4 ImputedCM4
Automatisk Salgspristillæg 5 ImputedCM5
Automatisk Rabat 1 DBRESDISCOUNT1
Automatisk Rabat 2 DBRESDISCOUNT2
Automatisk Rabat 3 DBRESDISCOUNT3
Automatisk Rabat 4 DBRESDISCOUNT4
Automatisk Rabat 5 DBRESDISCOUNT5
DB
Dækningsbidrag (aka manuelt DB)
ContributionMargin
Omf. DB
Omfordelt dækningsbidrag
ReallocatedCM
Afrunding Rounding
Salgs EP
Unit Sales Price
UnitSalesPrice
Salgspris SalesPrice
Salgspris (Abs.)
Salgspris (Absolut)
AbsoluteSalesPrice
Samlet DB
Samlet dækningsbidrag
TotalCM