Sigma LCA – Ordforklaringer

Ord Forklaring
Betragtningsperiode Betragtningsperiode er den periode, som indgår i beregninger af bygningens livscyklus. Ved endt betragtningsperiode beregnes også påvirkninger fra nedrivning af bygningen, selvom den kan foregå senere. Klimakravene i bygningsreglementet fastlægger perioden til 50 år.
kilde: Videncenter for Bygningers Klimapåvirkning
CO2-eq
CO2-ækv
CO2 equivalents, på dansk CO2-ækvivalenter.
Regnes i kg CO2-ækv (kg CO2-eq), som er enheden for klimapåvirkning. CO2-ækvivalenter er en værdi for udledningen af en række drivhusgasser, hvis bidrag til den globale opvarmning bliver beregnet i relation til kuldioxid (CO2). Andre drivhusgasser er for eksempel metan eller lattergas.
kilde: Videncenter for Bygningers Klimapåvirkning
EPD Environmental Product Declaration = miljøvaredeklaration, et dokument med oplysninger om et bestemt byggemateriales indvirkning på miljøet, præsenteret på en standardiseret måde
GWP Global Warming Potential
LCA Life Cycle Assessment, på dansk livscyklusvurdering. En standardiseret beregningsmetode, der kan anvendes til at kortlægge miljø- og klimapåvirkninger af et produkt, en bygning, et anlæg eller et system over dets livscyklus
kilde: Videncenter for Bygningers Klimapåvirkning
Lifespan Levetid af bygningsdele er tidsperioden fra indbygning til udskiftning. For generisk data anvendes standardiserede værdier (standardlevetider) fra SBi-rapport 2021:32. For produktspecifikke data anvendes levetiden, opgivet i EPD’en
modul A1 Produktfase, Råmaterialer
modul A2 Produktfase, Transport
modul A3 Produktfase, Fremstilling
modul A4 Byggeproces, Transport – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul A5 Byggeproces, Opførelse og montering – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul B1 Brugsfase, Brug – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul B2 Brugsfase, Vedligeholdelse – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul B3 Brugsfase, Reparation – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul B4 Brugsfase, Udskiftning
modul B5 Brugsfase, Renovering – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul B6 Brugsfase, Energiforbrug til drift
modul B7 Brugsfase, Vandforbrug til drift – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul C1 Endt levetid-fase, Nedtagning / nedrivning – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul C2 Endt levetid-fase, Transport – indgår ikke i klimakravene for nuværende
modul C3 Endt levetid-fase, Forbehandling af affald
modul C4 Endt levetid-fase, Bortskaffelse
modul D Udenfor projekt-fase, Potentiale for genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse
Observation period se Betragtningsperiode